Email:

echobubble at fedora dot email
laincore

XMR (press for QR):

47kHnKPhe7Fbu7UpjUv4mkW88z7QWdnd7iQdAeirDAMuT5Xe1AvcHAKjn5V3Ndd8M932NPevBxyym9nekFJiXKcz3QbCz8o